Prijs voor ‘Verpleegkundige Family Integrated Care 2016’ uitgereikt aan pionier kinderpalliatieve zorg!

‘EAPC Paediatric Taskforce’ - Voor betere samenwerking & kennisdeling in Europa

Al jaren constateren stakeholders uit de kinderpalliatieve zorg lacunes omtrent informatieoverdracht en samenwerking op Europees niveau. Een aantal organisaties, waaronder Stichting PAL, hebben daarom het initiatief genomen om in samenwerking met de EAPC (European Association for Palliative Care) tot structurele verbetering van genoemde knelpunten te komen.

IKNL en PAL ontwikkelen Verdiepingsmodules/Masterclasses Kinderpalliatieve Zorg

IKNL en PAL hebben in 2013 in nauwe samenwerking met prof Eduard Verhagen (NVK) de 1e multidisciplinaire basistraining kinderpalliatieve zorg ontwikkeld. Dit met als gezamenlijk doel tot verbetering van de zorg voor kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte en tevens tot implementatie van de Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen te komen.

Rondetafelgesprek Tweede Kamer: ‘Euthanasie bij minderjarigen’

Op vrijdag 22 januari vond het Rondetafelgesprek van de Tweede Kamer ‘Euthanasie bij minderjarigen’ plaats. Voor het Rondetafelgesprek heeft de vaste commissie zorg van de Tweede Kamer diverse vertegenwoordigers uit het veld, experts en ervaringsdeskundigen uitgenodigd om te vernemen hoe deze tegen het vraagstuk “Euthanasie bij minderjarigen” aankijken. De Rondetafelgesprekken waren opgedeeld in 3 rondes, experts, ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers. 

Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg

Een steeds grotere groep kinderen krijgt kinderpalliatieve zorg thuis. De overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie is complex en de palliatieve zorg voor het kind en het gezin is intensief. Deze zorg is veelal medisch, verpleegkundig, psychosociaal en spiritueel van aard. In zulke situaties zijn er zorgverleners vanuit diverse disciplines betrokken. Omdat deze zorg veel extra aspecten kent die niet binnen een regulier zorgplan vallen, hebben de NVK en PAL in nauwe samenwerking met het werkveld en ouders/patiëntvertegenwoordigers een zorgplan voor kinderen in de palliatieve en palliatief-terminale fase ontwikkeld.  

Implementatie Medisch Kindzorgsysteem

“Als je de ouders bent van een zorgintensief kind, staat je wereld totaal op zijn kop. De zorg voor je kind moet dus goed zijn geregeld. Niet alleen in het ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Dat is helaas niet vanzelfsprekend. Als ouder moet je veel zelf regelen en er hard aan trekken. ...

123456789